Course Time
Light Green 44:39
Orange 43:22
Yellow 27:58
White 22:37