Course Time
LIGHT GREEN 29:48
ORANGE 26:36
YELLOW 20:32
WHITE 28:36